Open
 • ул. 1 број 105 А Петровец, 1000 Скопје
 • 24/7 дежурна служба. Без гужви и чекање.

Број 1 Болница

во Македонија и на Балканот

Европски стандарди

Квалификуван кадар

Прегледај резултати онлајн

Задоволни пациенти
Информации на : +389 (0)2 5110 115

Општа и абдоминална хирургија

Општа и абдоминална хирургија

Општа хирургија претставува носечки оддел во општа болница Еуроиталиа!
Во него се инкорпорирани сите современи медицински методи со кои нашиот тим оди во чекор со најновите светски трендови за третман и нега на пациенти. Сите хируршки интервенции кои се изведуваат во нашата болница ги врши високостручен и професионален тим со долгогодишно искуство!

Општа и абдоминална хирургија, поделба на здравствените услуги на:

 • Aмбулантa
 • Болничко лекување
 • Дневна болница

Листа на достапни здравствени услуги по oпшта и абдоминална хирургија во општа болница Еуроиталиа

Почитувани пациенти, во информативните текстови подолу го појаснуваме текот на здравствени услуги кои се достапни во одделот по општа и абдоминална хирургија и што всушност можете да очекувате од истите. Целта на овој информативен материјал е да Ви помогнеме да добиете прецизен одговор на некои од најчесто поставуваните прашања поврзани со овие прегледи!
Амбуланта – прегледи:
 • Хируршки преглед
 • Хируршки преглед со ЕХОсонографија на абдомен
 • Консултативен преглед
 • Хируршки преглед со ректално туше
 • Хируршка обработка на рани
 • Хируршка мала преврска
 • Хируршка голема преврска
 • Вакум преврска – 1 третман
 • Вакум преврска – третман со сребрени јони
 • Преврска со дебрисовит
 • Сутура на рана со локална анестезија
 • Инцизија со локална анестезија
 • Абдоминална пункција на асцит под ЕХОсонографија
Амбуланта – интервенции:
 • Дебридман на рани
 • Третман на фурункул , флегмона и панарициум
 • Третман на синус пилоноидалис
 • Парцијална или комплетна екстирпација на нокт
 • Отстранување на липоми, атероми, хигроми и сите видови на мекоткивни тумори на кожата и поткожјето
 • Вадење на конци
 • Репозиција на инкарцерирана хернија
 • Отстранување на страно тело
 • Интервенции на перианални абсцеси
 • Хируршки третман на абсцеси на дојки
 • Земање на биопсии од процеси на кожа, поткожа и мускулатура
 • Торакална дренажа во состојби на Пнеумоторакс
 • Креирање на ургентна и привремена трахеостома
 • Хируршки третман на гангрена
 • Хируршки третман на абсцедиран хидроаденитис аксиларис
 • Апликација на интрамускулна терапија
 • Апликација на интравенска терапија
 • Еднодневна инфузиона терапија
 • Апликација на субкутана терапија
 • Апликација на ректална клизма
 • Привремени имобилизации на екстремитети
 • Пласирање на уринарен катетер
Оперативни интервенции на Хранопроводник
 • Ресекции на хранопроводник со воспоставување на континуитет со тенко цревo
  • езофагоинтестинопластика Oesophagointestinoplastica
 • Реконструкции ( пластика ) на хранопроводник при корозивни оштетувања на истиот
  • езофагоколопластика Oesophagocoloplastica
  • езофагогастропластика Oesophagogastroplastica
 • Отстранување на бенигни тумори од хранопроводник
 • Згрижување на повреди на хранопроводникот
 • Креирање на стоми на хранопроводникот
Оперативни интервенции на желудник
 • Двотретински ресекции на желудник по Bilroth I и II
 • Хемиресекции на желудник со селективна ваготомија (Harkins I и II)
 • Интерванции кај малигни заболувања на желудникот
 • Тотална гастректомија
 • Проширена гастректомија со лимфна дисекција до излезот на трункус целиакус со езофагојејуноанастомоза Roux-Y
 • Feeding гастростоми
 • Сегментални ресекции на желудник
 • Згрижување на повреди на желудник
 • Интервенции при перфорации на желудник
 • Акутни крварења од желудник
 • Крваречки и перфориран чир (улкус) на желудник
Лапароскопски интервенции
 • Лапароскопско вадење на жолчна ќеса
 • Лапароскопско вадење на слезенка
 • Лапароскопско вадење на слепо црево
 • Лапароскопска херниопластика
 • Лапароскопски ресекции на дебело црево
 • Лапароскопски интервенции на тенки црева
 • Лапароскопски интервенции на аднекси
 • Лапараскопска хистеректомија
Оперативни интервенции на жолчни патишта
 • Cholecystectomia- отстранување на жолчно ќесе со класична и лапароскопска метода
 • Choledocholitotomii со Т-дренажа
 • Choleduchoduodeno анастомоза
 • Choledochojejuno анастомоза
 • Hepaticojejuno анастомоза
 • Cholecystojejuno анастомоза
Оперативни интервенции на туморни маси
 • интервенции на мекоткивни тумори на дојка
 • интервенции на бенигни тумори на дојка
 • интервенции на малигни тумори на дојка
 • интервенции на мекоткивни тумори на вратна регија
 • интервенции на мекоткивни тумори на различни регии на телото
Оперативни интервенции на панкреас
 • Псеудоцисти на панкреас
 • Дистална спленопанкреатектомија
 • Субтотална и тотална панкреатектомија
 • Дуоденопанкреатектомија цефалика- Випл-ова операција
 • Деривациони интервенции на панкреас
Оперативни интервенции на абдоминален ѕид
 • Препонски кили
 • Папочни кили
 • Слабински кили
 • Вентрални кили
 • Феморални кили
 • Корекција на хернијации на linea alba
Оперативни интервенции на дебело црево
 • Ресекции
 • Десна и лева хемиколектомија
 • Колектомија
 • Проктоколектомија
 • Креирање на дебелоцревни стоми
Оперативни интервенции на тенки црева
 • Креирање на тенкоцревни стоми
 • Сите видови на ресекции на тенко црево
 • Апендектомија-вадење на слепо црево со класична метода
Оперативни интервенции на анална и перианална регија
 • интервенции на перианални фистули
 • интервенции на перианални фисури
 • реконструкција на анален сфинктер
 • интервенции на хемороиди
Оперативни интервенции на Дванаестопалачно црево
 • Повреди на дванаестопалачно црево
 • Дивертикули
 • Малигни процеси на Ватеровата папила
Оперативни интервенции на слезенка
 • ургентни интервенции на слезенка ( спленектомија )
 • елективни интервенции на слезенка ( спленектомија )
Оперативни интервенции на венски крвни садови
 • интервенции на проширени вени на долни екстремитети
 • интервенции на венски крвни садови на горни екстремитети
Hi, How Can We Help You?