ОПШТА ХИРУРГИЈА

Вовед

Дефиниција и со што се занимава
Кои делови на телото ги третира
Важноста на оваа спец. гранка во медицината
Како е организирана болницата во однос на хируршките дејности
Работата на одделот по Општа хирургија во нашата болница е подделен на три главни отсеци

• Хируршки преглед
• Хируршки преглед со ЕХОсонографија на абдомен
• Консултативен преглед
• Хируршки преглед со ректално туше
• Хируршка обработка на рани
• Хируршка мала преврска
• Хируршка голема преврска
• Сутура на рана со локална анестезија
• Инцизија со локална анестезија
• Абдоминална пункција на асцит под ЕХОсонографија
• Амбулантски интервенции
• Дебридман на рани
• третман на фурункул, флегмона и панарициум
• третман на синус и пилоноидалис
• парцијална или комплетна екстирпација на нокт
• отстранување на липоми, атероми и хигроми
• вадење на конци
• репозиција на инкарцерирана хернија
• отстранување на страно тело
• интервенции на перианални абсцеси
• хируршки третман на абсцеси на дојки
• земање на биопсии од процеси на кожа, поткожа и мускулатура
• торакална дренажаво состојби на Пнеумоторакс
• креирање на ургентна и привремена трахеостома
• Апликација на интрамускулна терапија
• Апликација на интравенска терапија
• Еднодневна инфузиона терапија
• Апликација на субкутана терапија
• Апликација на ректална клизма
• Привремени имобилизации на екстремитети
• Пласирање на уринарен катетер

Анестезија, интензивна нега и реанимација

• Механичка вентилација и кислородна поддршка
• Комплетен неинвазивен мониторинг на пациентите
• Парентерална и ентерална исхрана
• Специјална нега и третман на рани

Операциони сали     

Оперативни интервенции на хранопроводник
• Ресекции на хранопроводник со воспоставување на континуитет со тенко црево - езофагоинтестинопластика Oesophagointestinoplastica
• Реконструкции (пластика) на хранопроводник при корозивни оштетувања на истиот - езофагоколопластика Oesophagocoloplastica - езофагогастропластика Oesophagogastroplastica
• Отстранување на бенигни тумори од хранопроводник
• Згрижување на повреди на хранопроводникот
• Креирање на стоми во хранопроводникот

Оперативни интервенции на желудник

• Двотретински ресекции на желудник по Bilroth I и II
• Хемиресекции на желудник со селективна ваготомија (Harkins I и II)
• Интервенции кај малигни заболувања на желудникот
• Тотална гастректомија
• Проширена гастректомија со лимфна дисекција до излезот на трункус целиакус со езофагојејуноанастомоза Roux - Y
• Feeding гастростоми
• Сегментални ресекции на желудник
• Згрижување на повреди на желудник
• Интервенции при перфорации на желудник
• Акутни крварења од желудник
• Крваречки и перфориран чир (улкус) на желудник

Оперативни интервенции на жолчни патишта

• Cholecystectomia - отстранување на жолчно ќесе со класична и лапароскопска метода
• Choledocholitotomii со T - drenaza
• Choledochoduodeno anastomoza
• Choledochojejuno anastomoza
• Hepaticojejuno anastooza
• Cholecystojejuno anastomoza

Оперативни интервенции на црн дроб

• Абсцеси на црн дроб
• Екстирпација на Ехинококови цисти
• Згрижување на повреди на црн дроб
• Лева лобектомија
• Сегментална ресекција
• Отстранување на метастатски промени

Оперативни нтервенции на Дванаестопалачно црево

• Повреди на дванаестопалачно црево
• Дивертикули
• Малигни процеси на ватеровата папила

Оперативни интервенции на панкреас

• Псеудоцисти на панкреас
• Дистална спленопанкреатектомија
• Субтотална и тотална панкреатектомија
• Дуоденопанкреатектомија цефалика - Випл- ова операција
• Деривациони интервенции на панкреас

Ургентна и планирана спленектомија (вадење на слезенка)

Оперативни интервенции на тенки црева

• Креирање на теноцревни стоми
• Сите видови на ресекции на тенко црево
• Апендектомија - вадење на слепо црево со класична метода

Оперативни интервенции на дебело црево

• Ресекции
• Десна и лева хемиколектомија
• Колектомија
• Протоколектомија
• Креирање на дебелоцревни стоми

Лапароскопски интервенции

• Лапароскопско вадење на жолчна ќеса
• Лапароскопско вадење на слезенка
• Лапароскопско вадење на слепо црево
• Лапароскопска херниопластика
• Лапароскопски ресекции на дебело црево
• Лапароскопски интервенции на тенки црева
• Лапароскопски интервенции на аднекси
• Лапароскопска хистеректомија

Оперативни интервенции на абдоминален ѕид

• Препонски кили
• Папочни кили
• Слабински кили
• Вентрални кили
• Феморални кили
• Корекција на хернијации на linea alba

Оперативни интервенции на ѕидот на стомакот

Оперативни интервенции на ѕидот на градниот кош

Оперативни интервенции на кожа и поткожје

Оперативни интервенции на површните слоеви на екстремитетите

Хируршки третман на абсцедиран Хидроаденитис аксиларис

Оперативни интервенции на перианални фистули

Оперативни интервенции на Хемороиди од 3 и 4 степен

* Оперативни интервенции со степлер метода

Оперативна реконструкција на анален сфинктер кај инконтиненции

Оперативни интервенции на анални фисури

Оперативни интервенции кај акутни интраабдоминални крварења

Оперативни интервенции кај акутни периферни крварења

Euroitalia Hospital
2019 COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED EuroItalia